หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  ตำบลพันชาลีมีประวัติความเป็นมาโดยมีผู้เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า มีเจ้าเมืององค์หนึ่งต้องการช้างเผือกไปไว้ประดับบารมีจึงได้จัดหาผู้มีความสามารถในการคล้องช้างจำนวนพันคน พร้อมทั้งจัดช้างต่อจำนวนพันเชือกและจัดหาสาลี่บรรทุกสิ่งของอีกพันเล่ม แล้วจัดให้มีพลคล้องช้างไปพักแรมอยู่ในป่าสักแห่งหนึ่ง เพื่อคัดเลือกช้างเผือก ผู้คล้องช้างได้พบช้างเผือกใกล้ คลองลึกใกล้ป่าสัก จึงจับช้างมาถวายเจ้าเมือง เมื่อเจ้าเมืองได้ช้างเผือกตามประสงค์แล้ว จึงยกพลกลับ ครั้นต่อมาได้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยในป่าแห่งนี้ ได้ทำการถางป่าและตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย และตั้งชื่อหมู่บ้านตามตำนานเดิม คือ สถานที่พักของผู้จับช้างพัง ชื่อว่า บ้านชั่วพัน ปัจจุบันคือ บ้านสุพรรณพนมทองสถานที่คล้องช้างได้ เรียกว่า ทุ่งหมอเลือก( สถานที่เลือกคล้องช้าง) อยู่ใกล้ บ้านชั่วพันนั่นเอง ส่วนสถานที่พักสาลี่ ครั้งแรก เรียกว่า บ้านพันสาลี่ ต่อมาเมื่อครั้งสมัยอาจารย์สละ เพิ่มไทย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพันชาลี ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านพันชาลี ประมาณปี พ.ศ. 2483 จนถึงทุกวันนี้
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 11 ตำบลของอำเภอวังทอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอวังทอง ห่างจาก อำเภอวังทองไปตามทางหลวงหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 47 กิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบประมาณ 127.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 79,406 ไร่ ครอบคลุมทั้งตำบล จำนวน 17 หมู่บ้าน
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองพระ และต.ท่าหมื่นราม อ.พบพระ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.บางกระทุ่ม และกิ่งอ.สากเหล็ก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.เนินมะปราง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.บางกระทุ่ม  
 
 
 
ประชากรทั้งหมด 9,722 คน

ชาย 4,897 คน คิดเป็นร้อยละ 50.37

หญิง 4,825 คน คิดเป็นร้อยละ 49.63
จำนวนครัวเรือทั้งสิ้น 2,991 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 76.52 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลพันชาลี ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขายตามลำดับ

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตร ปี 2553 จำนวน 1,283 คน
 
 
ตำบลพันชาลีอดีตเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ขึ้นอยู่กับตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม ต่อมาได้แยกมาขึ้นกับตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง และมี หมู่บ้านแยกเพิ่มหลายหมู่บ้าน จึงแยกมาเป็นตำบล พันชาลี อำเภอวังทอง ในเวลา ต่อมา และได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศของ กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และปัจจุบันจัดเป็นองค์การ บริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน