ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล พันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ