หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี
หมู่ 2 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

มุ่งมั่นพัฒนาสู่''การเป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีการศึกษาและคุณธรรม นำสู่ประชาคมอาเซียน''
วิสัยทัศน์ อบต.พันชาลี

เกษตรตามแนวพระราชดำริฯ
อาชีพหลักของประชาชนในตำบลพันชาลี
1
2
3
 
 

 

 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 5318 ลว.16 ส.ค. 65 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพฯ ที่ พล 0023.4/ว 5324 ลว. 16 ส.ค. 65 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
แจ้ง อบจ.พล. แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/14336 ลว 19 ส.ค.65 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
การจัดสรร งปม. พ.ศ. 2565 งบกลาง กรณีฉุกเฉิน ก่อสร้าง/ปรับปรุงถน ของ อปท. ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5415 ลว 19 ส.ค.65 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
แจ้ง อ.เมือง การขอรับการจัดสรร งปม. 2565 งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นช่วงฤดูผนปี 2564และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/14330 ลว 19 ส.ค.65 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
แจ้ง ทม.อรัญญิก การขอรับการจัดสรร งปม. 2565 งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นช่วงฤดูผนปี 2564และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/14332 ลว 19 ส.ค.65 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5405 ลว 19 ส.ค.65 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์เเผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือจังหวัดพิษณุโลกที่ พล 0023.1/ว 5408 ลว 19 ส.ค.65 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
โครงการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5386 ลว 19 ส.ค. 65 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
แจ้ง อบจ. และ ทน.พล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5385 ลว 19 ส.ค.65  [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 500 ลว 17 ส.ค.65 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 307 
แจ้ง อบจ.พล. ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/14149 ลว 17 ส.ค.65 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
ตรวจสอบความพร้อมและยืนยันข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย พล 0023.3/ว 499 ลว. 16 ส.ค. 65 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.2/ว5319 ลว.16 ส.ค. 65 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 86 
ข้อซักซ้อมถามในการบันทึกข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 497 ลว 16 ส.ค.65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 85 
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเหนือโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ที่ พล 0023.3/ว 496 ลว 16 ส.ค. 65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 83 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 5321 ลว 16 ส.ค.65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ พล 0023.4/ว 5317 ลว. 16 ส.ค. 65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติฯ (LHR) ที่ พล 0023.2/ว 5307 ลว 16 ส.ค. 65  [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 89 
ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณจัดทำข้อมูลและเอกสารตามแบบ ส่งให้จังหวัดฯ พร้อมกับร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 495 ลว. 16 ส.ค. 65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 143 
 
 
งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว2533  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8 กพส. มท 0810.4/ว2546  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2530  [ 18 ส.ค. 2565 ]
ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กศ. มท 0816.5/ว2540 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2541 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2538  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว2527  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2506  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
ร่วมเทิดทูนสถาบันฯ (13 ก.ย. 2564)    อ่าน 181  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 256  ตอบ 0  
ขออนุญาติแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 166  ตอบ 0  
 
 
 
   


กระยาสารท

ลานกีฬาในเขตตำบลพันชาลี
 
เริ่มนับ วันที่ 17 พ.ค. 2556
 
  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-918
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.พันชาลี

facebook
อบต.พันชาลี
อบต.พันชาลี