หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศขอความร่วมมือรณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ยุติการเผาพืชหญ้าในพื้นที่เกษตรกรรม [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2