หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  ประชาชนในพื้นที่ตำบลพันชาลี มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน ในตำบลทุกคนก็ยังมีความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
 
วัด จำนวน 11 แห่ง
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
 

สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
    (รับถ่ายโอนจาก สปช.1 แห่ง)
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง
 
โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
 

ที่พักสายตรวจ สภ.อ. วังทอง จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-9727082