หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พันชาลี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พนังกั้นน้ำและท่อระบายน้ำ

สนับสนุนและจัดให้มีการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ การอุปโภค-บริโภค

ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบประปาที่มีมาตรฐาน มีการขยายเขตประปาให้ทั่วถึงเพียงพอ

จัดการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์พื้นฐานให้เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ให้มีบริการที่ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

พัฒนาด้านการศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมจารีตประเพณี วันสำคัญทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

สนับสนุนการดำเนินการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ และการใช้ที่ สาธารณะประโยชน์ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
 


พัฒนาและส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ การมีงานทำ และแก้ไขปัญหาการ ว่างงานให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP หรือสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายหรือตลาดกลางจำหน่ายสินค้า ทางการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนกลุ่มอาชีพและกองทุนอื่น ๆในตำบล

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ
 


พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางสังคมที่เสมอภาคและทั่วถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตลอดจนการจัด กิจกรรมสร้างสุขภาพ ให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง

ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 


พัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การช่วยเหลือป้องกัน บรรเทาสาธารภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-918
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10