หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พนังกั้นน้ำและท่อระบายน้ำ

สนับสนุนและจัดให้มีการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ การอุปโภค-บริโภค

ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบประปาที่มีมาตรฐาน มีการขยายเขตประปาให้ทั่วถึงเพียงพอ

จัดการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์พื้นฐานให้เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ให้มีบริการที่ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

พัฒนาด้านการศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมจารีตประเพณี วันสำคัญทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

สนับสนุนการดำเนินการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ และการใช้ที่ สาธารณะประโยชน์ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
 


พัฒนาและส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ การมีงานทำ และแก้ไขปัญหาการ ว่างงานให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP หรือสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายหรือตลาดกลางจำหน่ายสินค้า ทางการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนกลุ่มอาชีพและกองทุนอื่น ๆในตำบล

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ
 


พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางสังคมที่เสมอภาคและทั่วถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตลอดจนการจัด กิจกรรมสร้างสุขภาพ ให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง

ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 


พัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การช่วยเหลือป้องกัน บรรเทาสาธารภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-918
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10