หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  ราษฎรในตำบลมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน ยกเว้นเกษตรกรที่สร้างบ้านอยู่ในไร่นาและ อยู่ห่างจากหมู่บ้าน ซึ่งไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ เนื่องจากไม่คุ้มทุนกับการขยายเขตไฟฟ้า รวมทั้งตำบลมีราษฎรที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,780 หลังคาเรือน มีไฟฟ้า (โซลาร์โฮมSHS 16 ครัวเรือน) ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 22 หลังคาเรือน
( ข้อมูลสำรวจโดยส่วนโยธา อบต.พันชาลี )
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 3 รุ่น

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 2 รุ่น

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 2 รุ่น จำนวน 86 คน

ลูกเสือชาวบ้าน อปพร. จำนวน 1 รุ่น จำนวน 129 คน

ลูกเสือชาวบ้านตำรวจบ้าน จำนวน 2 รุ่น จำนวน 128 คน
 
 
 
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 1 แห่ง
 
โรงสี จำนวน 11 แห่ง
 
สหกรณ์นิคม จำนวน 1 แห่ง
    (สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด)
 

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต จำนวน 1 แห่ง

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน ( ไม่สามารถตรวจสอบได้ )
    จำนวน 26 ตู้

สัญญานไฟกระพริบ จำนวน 7 จุด
 
 
 
  จำนวนกลุ่มทุกประเภท 46 กลุ่ม แยกเป็น
 
กลุ่มอาชีพ จำนวน 17 กลุ่ม
 
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 14 กลุ่ม
 
กลุ่มอื่น ๆ จำนวน 15 กลุ่ม
 
ราษฎรในตำบลมีน้ำประปาใช้ จากประปาของหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ราษฎรที่ไม่มีน้ำประปาใช้ส่วนใหญ่จะใช้น้ำอุปโภค บริโภคจาก บ่อน้ำตื้น , สระน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติอื่น ๆ
 
 
 
 
 
วนอุทยานเขาพนมทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านเนินประเสริฐ มีอ่างเก็บน้ำพื้นที่เก็บน้ำประมาณ 500 ไร่ ( เฉพาะพื้นที่อ่างเก็บน้ำโจน
  ต. พันชาลี ประมาณ 200 ไร่ ) ช่วงฤดูแล้งในเดือน เมษายน ของทุกปี จะมีประชาชนมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ตลอดทั้งมีร้านค้า ร้านอาหาร มาบริการนักท่องเที่ยวด้วย
 
ทิวทัศน์ ของตำบลพันชาลี และสวนผลไม้ โดยจะเห็นได้จาก หมู่ที่ 13 บ้านเนินประเสริฐ ซึ่ง จะมีภูเขาพนมทอง เมื่อมองลงมาด้านล่าง
  จะเห็นทิวทัศน์ของตำบลพันชาลี และตำบลใกล้เคียง รวมทั้งเขตของอำเภอเนินมะปรางบางส่วน ส่วนการปลูกสวนผลไม้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสวนมะม่วง และน้อยหน่า จะพบมากที่หมู่ที่ 16 บ้านคลองวังเรือ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและชิมผลไม้ตามฤดูกาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-9727082