หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  ราษฎรในตำบลมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน ยกเว้นเกษตรกรที่สร้างบ้านอยู่ในไร่นาและ อยู่ห่างจากหมู่บ้าน ซึ่งไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ เนื่องจากไม่คุ้มทุนกับการขยายเขตไฟฟ้า รวมทั้งตำบลมีราษฎรที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,780 หลังคาเรือน มีไฟฟ้า (โซลาร์โฮมSHS 16 ครัวเรือน) ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 22 หลังคาเรือน
( ข้อมูลสำรวจโดยส่วนโยธา อบต.พันชาลี )
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 3 รุ่น

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 2 รุ่น

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 2 รุ่น จำนวน 86 คน

ลูกเสือชาวบ้าน อปพร. จำนวน 1 รุ่น จำนวน 129 คน

ลูกเสือชาวบ้านตำรวจบ้าน จำนวน 2 รุ่น จำนวน 128 คน
 
 
 
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 1 แห่ง
 
โรงสี จำนวน 11 แห่ง
 
สหกรณ์นิคม จำนวน 1 แห่ง
    (สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด)
 

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต จำนวน 1 แห่ง

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน ( ไม่สามารถตรวจสอบได้ )
    จำนวน 26 ตู้

สัญญานไฟกระพริบ จำนวน 7 จุด
 
 
 
  จำนวนกลุ่มทุกประเภท 46 กลุ่ม แยกเป็น
 
กลุ่มอาชีพ จำนวน 17 กลุ่ม