ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
มากที่สุด ( 5 )
55.56%
มาก ( 1 )
11.11%
ปานกลาง ( 2 )
22.22%
น้อย ( 1 )
11.11%
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%